اساسنامه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر فنی   
دوشنبه, 10 شهریور 1399 ساعت 08:26

اساسنامه انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
فصل اول :كليات و اهداف

ماده 1 : نام انجمن : انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر انجمنی است علمی ، تخصصی ، پژوهشی و غیر

سیاسی كه در این اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده میشود .

ماده 2 : محل انجمن : مركز اصلی انجمن در شهر قائمشهر واقع است .

ماده 3 : تابعیت : انجمن تابعیت جمهوري اسلامی ایران را دارد و تمام اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسی ،

ولایت مطلقه فقیه ونظام جمهورياسلامی اعلام میدارند و هیچیك از اعضاء حق فعالیت علیه نظام جمهوري اسلامی

ایران را ندارند . در غیر این صورت عضویت آنها خودبخودكان لم یكن خواهد بود .

ماده 4 : مدت فعالیت : مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس براي مدت نامحدود می باشد .

ماده 5 : اهداف انجمن به شرح زیر است:

بند 1 : تعمیم و تعمیق روابط علمی و پژوهشی اعضاء .

بند 2 : ایجاد ارتباط مستقل ومستمر بین دانشگاه و اعضاء انجمن به منظور رفع نیازهاي علمی و تخصصی اعضاء .

بند 3 : به هنگام كردن دانش اعضاء و آشنایی بیشتر با مسائل موضوع انجمن .

بند 4 : شناخت و طرح مسائل و مشكلات موضوع انجمن و ایجاد زمینه هاي تحقیقاتی جدید در جهت باروري

علمی اعضاء و ارائه راهبردهاي علمی در جهت حل مشكلات .

بند 5 : كمك به اعضاء در امور آموزشی و پژوهشی

بند 6 : ایجاد ارتباط با انجمنها و موسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج كشور پس از تصویب كمیسیون مركزي

، در راستاي تبادل اطلاعات علمی و شناساندن توانمندي علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

بند 7 :.انتشار نشریات در زمینة روانشناسی و برابر مقررات و ضوابط كمیسیون مركزي.

بند 8 : تلاش در جهت اعتلاي دانشگاه آزاد اسلامی در ایران و جهان .

ماده 6 : وظایف و نوع فعالیت هاي انجمن :

انجمن صرفا در زمینه هاي علمی ، آموزشی مشاورة علمی و اجرایی در حوزه روانشناسی در گرایشهاي مربوطه و

حمایت علمی وپژوهشی از اعضاء فعالیت خواهد داشت .

اهم این فعالیت ها به شرح ذیل می باشند :

الف) ایجاد زمینه هاي ارتباط بین انجمن ، دانشگاه و سایر مراكز علمی به منظور :

1) انجام امور پژوهشی، آموزشی، در رشته مربوط

2) انتقال دستاوردهاي علمی و عملی اعضاء به دانشگاه و سایر مراكز علمی و متقابلاً انتقال آخرین یافته هاي علمی

به انجمن

ب) مهیا ساختن محیطی مناسب براي اعضاء به منظور :

1) تبادل نظر علمی ، تخصصی و آماده سازي زمینه براي كارهاي حرفه اي و ایجاد خلاقیت و فعالیت هاي علمی و

پژوهشی.

2) ارائه طرح هاي پژوهشی در ارتباط با موضوع انجمن تامین هزینه هاي طرح، فقط پس از تصویب طرح در كمیسیون

مركزي انجمن هاي علمی ، ادبی و هنري دانشگاه امكان پذیر خواهد بود.

3) شناخت استعدادها و هدایت آنها به سوي مراكز نیازمند

ج) كمك به اشاعه فرهنگ استقلال ،آزادي ،توسعه علمی و نفی وابستگی از طریق:

1) تشكیل كنفر انسها ، سمینارها و گردهمایی هاي علمی و تخصصی در زمینه مربوطه

2) شناسایی وتجزیه وتحلیل مشكلات و نارسایی هاي موجود در زمینه هاي مربوط به مسائل علمی موضوع انجمن

3) ارائه طریق جهت حل مشكلات و انعكاس نتایج حاصل از بررسیها به مراجع ذیربط در دانشگاه

ماده 7 : طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی كه در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوي با وظایف یكی از وزارتخانه ها

یا سازمان هاي دولتی ارتباط داشته باشد پس از كسب موافقت وزارتخانه و سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در

خواهد آمد .

تبصره : كسب موافقت از وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی از طریق ریاست واحد مربوطه انجام خواهد گرفت .

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 11 شهریور 1399 ساعت 08:02
 

آخرین مقاله های آموزشی

با ما باشید.

در باره ما

در باره ما

آخرین نظرات

آخرین نظرات

آدرس

آدرس